PATVIRTINTA

„Saulės“ privačios gimnazijos

direktoriaus 2016 m. sausio 7 d.

įsakymu Nr. 129

Mokinių priėmimo į Vilniaus „Saulės“ privačią gimnaziją tvarka

Bendrosios nuostatos

1.Priėmimo į gimnaziją tvarką nustato steigėjas, remdamasis LR švietimo įstatymo nustatytais priėmimo į atitinkamas programas reikalavimais ir švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendraisiais priėmimo kriterijais.

2. Tvarka parengta pagal šiuos teisės aktus:

2.1. Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas aprašą, patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija, 2014 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-466 redakcija, 2015 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 767 redakcija).

2.2. „Saulės“ privačios gimnazijos įstatus, įregistruotus juridinių asmenų registre 2010 m. liepos 2 d.

Priėmimo mokytis pagal pradinio ugdymo programą tvarka

Priimami vaikai nuo 6 metų. Jie mokosi priešmokyklinėje grupėje. Tėvų ar globėjų pageidavimu, priešmokyklinę  grupę galima lankyti  nuo penkerių metų.
Į pirmąją klasę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai. Tėvų ar globėjų pageidavimu, pirmą klasę galima lankyti  nuo šešerių metų.
Registracija į priešmokyklinę bei 1–ąją klasę prasideda tų kalendorinių metų, kada vaikas lankys mokyklą, sausio pirmąją darbo dieną.
Tėvai ir moksleiviai supažindinami su gimnazijos įstatais, ugdymo programa ir gimnazijos veiklos organizavimu, aptariama (jei reikia) išlyginamoji programa, pasirašoma sutartis. Už išlyginamąją programą mokama papildomai.
Už mokinio įtraukimą į sąrašus, vietos rezervaciją ir būsimos sutarties sudarymo išlaidas tėvai moka stojamąjį mokestį. Šis mokestis vienkartinis ir negrąžinamas.
Nepriimami drausminių problemų ir neigiamų įvertinimų trimestre turintys mokiniai.
Privalomas vaiko sveikatos pažymėjimas ( forma Nr.027-1/a).
Asmuo, baigęs užsienio šalies pradinio ugdymo programą arba tam tikrą jos dalį, priimamas tik nustačius, kokį mokymosi standartą atitinka.
Didžiausias mokinių skaičius klasėse – 18 mokinių.
Esant didesniam pageidaujančių mokytis mokinių skaičiui, negu gimnazija gali priimti, mokiniai atrenkami konkurso būdu: pagal pateikto išsilavinimo pažymėjimo rezultatus ir pagal gimnazijos stojamųjų testų iš pagrindinių dalykų (lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos) rezultatus.
* „Saulės“ gimnazijos 4 klasės mokinių tėvai prašymus į 5 klasę pateikia iki kovo 1 d. Mokinių, priimtų į 5 klasę, sąrašai skelbiami iki kovo 9 d. Mokestį už rugsėjo mėnesį sumoka iki kovo 15 d. (imtinai). Jeigu pageidaujančių į 5 klasę yra daugiau nei mokykla gali priimti, mokiniai priimami konkurso tvarka:
1. Pagal Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus ir klasės mokytojo rekomendacija;
2. Jeigu mokykloje mokosi broliai ar seserys, prie bendro balo pridedama 0,5 balo;
3. Jeigu mokinys yra baustas drausminėmis nuobaudomis, iš bendrojo balo atimama 0,5 balo;
4. Respublikinių konkursų ir olimpiadų prizininkams pridedama 0,5 balo.
Mokymosi sutartis pasirašoma iki gegužės 2 d. Apsisprendus kitaip mokestis negrąžinamas.
Sąrašas tikslinamas rugpjūčio paskutinę savaitę. Į atsiradusias laisvas vietas (įstojo į kitas mokyklas) mokiniai priimami pagal pažangumą.
Sprendimą apie priėmimą priima gimnazijos direktorius.
Su sprendimu supažindinamas prašymą pateikęs asmuo. Papildomai sprendimas nekomentuojamas.

Daugiau apie priėmimą:

PradinePriemimas2020