Darbuotojai

/Darbuotojai
Darbuotojai 2020-01-13T17:07:12+00:00

Gimnazijos administracija

Irena Baranauskienė – gimnazijos direktorė

Irena Baranauskienė„Saulės“ privačios gimnazijos direktorė ir steigėja. Istorijos ir pradinio ugdymo pedagogė. ŠMM ekspertų komisija 1998 metais jai suteikė II vadybinę kategoriją. Direktorė yra dirbusi su visų amžiaus grupių mokiniais, todėl gerai žino ugdymo organizavimo subtilybes.

Stažuotės Danijoje, Vengrijoje pedagogų tobulinimosi institutuose, Olandijoje – Amsterdamo licėjuje, Anglijos Kingswood‘o koledže. Susipažinusi su daugumos ES šalių švietimo organizavimo patirtimi.

Kviečiama dirbti Į ŠMM formuojamas darbo grupes, tarptautinius švietimo vadybos tobulinimo projektus, skaito paskaitas Lietuvos švietimo įstaigų vadovams

Evelina Aukštuolienė – direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė. Ji baigė Klaipėdos universitetą, įgijo edukologijos bakalauro laipsnį (ikimokyklinis ugdymas ir pradinis mokymas) bei Lietuvos Edukologijos universitete įgijo edukologijos magistro laipsnį    pagal  Švietimo vadybos ir lyderystės programą.   ,,Saulės” privačioje gimnazijoje Evelina Aukštuolienė dirba nuo 1998 metų. Tobulindama pedagoginę kvalifikaciją stažavosi Latvijos, Norvegijos, Didžiosios Britanijos, Portugalijos, Vokietijos, Lenkijos, Ispanijos mokyklose. Gerąsias užsienio šalių mokyklų patirtis mokytoja taiko kasdieninėje veikloje nuolat tobulindama ugdymo procesą. Pradinio ugdymo pakopoje kartu su profesionalia pedagogų komanda kuria aktyvią gimnazijos bendruomenę, kuriai yra svarbios pamatinės vaiko ugdymo vertybės, jo individualūs gebėjimai, asmeniniai vaiko mokymosi tikslai. Pedagogė yra atsakinga, kad ugdymo  turinio atnaujinimas, inovatyvių ugdymo metodų taikymas gimnazijoje  padėtų kiekvienam vaikui siekti maksimalaus asmeninio rezultato. Direktoriaus pavaduotoja skaito pranešimus konferencijose, dalinasi gerąja patirti su respublikos pedagogais, veda atviras pamokas, rašo straipsnius. Mokytoja yra apdovanota  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento, Gabių vaikų akademijos, Vilniaus miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio padėkomis, yra sertifikuota  mokymo programos ,,TOC For Education“ dalyvė. Ji  dalyvauja tarptautiniuose projektuose, ruošia mokinius miesto, šalies  ir tarptautinėms olimpiadoms,  įvairiems konkursams (lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo), jos parengti mokiniai šiuose konkursuose laimi prizines vietas, tampa laureatais. Pedagogė skatina mokinius būti atvirus, stengiasi padėti vaikams atskleisti kuo daugiau gabumų, talentų. Savo darbą mokytoja dirba nuosekliai, labai vertina tiesą, atvirumą ir atsakomybę. Jos mokiniai sėkmingai mokosi vyresnėse klasėse, yra darbštūs, atkaklūs, gerbia aplinkinius ir save.

Neringa Urbonavičienė – direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui, matematikos vyresnioji mokytoja, turinti 19 metų pedagoginio darbo stažą. 1994 m. baigė Vilniaus pedagoginio universiteto Matematikos fakulteto studijas ir įgijo matematikos bakalauro laipsnį. Pedagoginį darbą pradėjo Vilniaus M. Biržiškos gimnazijoje, 5-8 klasėse. Nuo 2000 m. dirba „Saulės“ privačioje gimnazijoje, 5-4G klasėse: ruošia mokinius olimpiadoms ir matematikos tarptautiniam konkursui „Kengūra“, rengia įvairius projektus, kūrybinius darbus. Organizuoja gimnazijos kultūrinius renginius bei edukacines ir pažintines išvykas.

Aktyviai dalyvauja gimnazijos metodinėje veikloje atliekant auditą, organizuojant pagrindinio ugdymo egzaminus ir standartizuotus testus 8 klasėse. Inicijavo ir koordinuoja tėvų švietimo programą „Kaip tėvams efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais“, gimnazijos klasės auklėtojų veiklą, didelį dėmesį skiria geram psichologiniam gimnazijos mikroklimatui, yra mokinių tarybos vadovė. Aktyvi ir kūrybinga, todėl puikiai sutaria su mokiniais, suburia mokytojus, tėvelius, socialinius partnerius kryptingai neformaliai veiklai gimnazijoje. Credo: „Nugalėti sunkumai yra puikiai panaudotos galimybės“ (V. Čerčilis).

Pradinio ugdymo mokytojai

Deimantė Januškauskaitė – priešmokyklinės grupės mokytoja. 2012 m. baigė Lietuvos edukologijos universitetą.  Įgijo priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir geografijos mokytojos kvalifikaciją.  Nuo 2013 m. dirba ,,Saulės“ privačioje gimnazijoje. Ugdymo procese taiko naujausius ir kuo įvairesnius mokymo metodus. Dalyvauja mokymuose, projektuose, naujoves pritaiko savo darbe. Mokykloje stengiasi sukurti  draugišką ir jaukią aplinką vaikams. Organizuoja edukacines išvykas, domisi menine veikla ir ją integruoja į ugdymo procesą.

Erika Juozaitytė – priešmokyklinės grupės mokytoja. Baigusi Lietuvos Edukologijos universitetą ir įgijusi socialinių mokslų bakalauro laipsnį, mokytojo kvalifikaciją. Pedagogė ir toliau gilina ir tobulina žinias priešmokyklinio ir pradinio ugdymo srityje. Nuo 2017 metų mokytoja dirba ,,Saulės“ privačioje gimnazijoje. Erika Juozaitytė dirbdama stengiasi individualizuoti ugdymo procesą, pažinti kiekvieno vaiko asmenybę, siekia sudaryti geriausias sąlygas atsiskleisti mažiau išugdytas vaiko raidos sritis. Pedagogė domisi interaktyviojo ugdymo naujovėmis, dalyvauja įvairiuose mokymuose. Priešmokyklinėje grupėje mokytoja naudoja daug edukacinių žaidimų, kad mokymasis atrodytų kaip pramoga ir žaidimas, formuoja tokią aplinką,  kurioje vaikams būtų saugu ir jauku.

Žydrūnė Budrė – priešmokyklinės klasės mokytoja. 2009 m. baigė Klaipėdos universitetą ir įgijo edukologijos bakalauro laipsnį bei mokytojo profesinę kvalifikaciją. 2011 m. Šiaulių universitete įgijo švietimo vadybos magistro laipsnį. Mokytoja domisi vaiko ir žmogaus psichologija, gilina žinias pedagoginės psichologijos srityje, domisi mokymo ir auklėjimo psichologiniais dėsningumais. Ruošia moksleivius konkursams, olimpiadoms ir dalyvauja įvairioje projektinėje veikloje. Mokinio ir mokytojo santykius grindžia tarpusavio supratimu ir siekia mokymosi procesą padaryti džiugia, natūralia, kasdienių atradimų kupina patirtimi, tampančia mokymosi visą gyvenimą pagrindu.

Migla Paliulienė – baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Pedagoginis stažas –  25-eri metai. „Saulės“ privačioje gimnazijoje dirba nuo pirmos mokyklos įkūrimo dienos. Yra laimėjusi „Šauniausiojo mokytojo“ rinkimus. Kasmet dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose, respublikiniuose projektuose. Su mokiniais vyksta į vasaros stovyklas.

Stažavosi Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Portugalijos, Italijos, Lenkijos mokyklose.
Pamokose naudoja inovatyviausius ir efektyviausius ugdymo metodus. Mokytoja organizuoja daug teminių integruotų veiklų. Pamokose netradicinėse aplinkose ir išvykose sudaro sąlygas patyriminiam ugdymuisi. Mokėjimo mokytis kompetenciją ugdo rengdama Savarankiško mokymosi dienas. Organizuodama mokinių ugdomąją ir tiriamąją veiklą naudoja naujausią IKT technologijas. Todėl jos mokiniai džiaugiasi pamokomis ir pasiekia aukštų rezultatų, kasmet dalyvauja ir laimi konkursuose, olimpiadose.

Mokiniai noriai dalyvauja mokytojos vedamoje Gamtamokslinėje tyriamojoje veikloje.
Mokytoja Migla siekia, kad pradinis ugdymas būtų grįstas mokytojos ir mokinių tarpusavio santykių nuoširdumu, pagarba ir gerumu.

Daiva Gailiušienė – Nuo 2008 m. dirba „Saulės“  privačioje gimnazijoje. Dalyvauja tarptautiniuose  projektuose. Stažavosi Ispanijoje, Lenkijoje. Už nuoširdų pedagoginį darbą, aktyvią ir kūrybingą veiklą mokytojai Daivai Gailiušienei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo,  kultūros ir sporto departamento švietimo skyrius apdovanojo padėka. Pedagogė kuria Pagilinto ugdymo programą.  Pamokose naudoja naujuosius  inovatyvius  mokymosi metodus,  pritaiko skaitmenines priemones konkretiems ugdymo procesams: multimedia, Photoshop.

Domisi  naujausia  pedagogine bei psichologine literatūra. Organizuoja išvykas, kultūrinius renginius, integruoja dalykinę veiklą su menine. Mokiniai dalyvauja įvairiose miesto ir šalies olimpiadose. Mokytojos hobis – fotografija. Juo užkrečia ir mokinius. Mokytoja Daiva  įsitikinusi: „Mokytojas, kuris, užuot vertęs, išlaisvina, kuris ne tempia, bet kelia, nespaudžia, bet formuoja, ne liepia, bet sukuria sąlygas vaikui tirti ir pažinti, ne reikalauja, bet klausia, kartu su vaiku išgyvens daugybę įkvepiančių akimirkų, o vaikas išaugs pasitikinčia empatiška asmenybe.

Jūratė Drobnienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė. Mokytoja  Švietimo ir Mokslo ministerijos apdovanota už kompetentingą ir profesionalų įsitraukimą įgyvendinant tarptautines prevencines programas. Aktyviai domisi mokinių psichologija, rašo pedagoginius straipsnius spaudai, dalinasi savo patirtimi su užsienio partneriais, organizuoja atviras pamokas pedagogams. Stažavosi Norvegijoje, Lenkijoje, Bulgarijoje. Kartu su mokiniais nuolat dalyvauja  Lietuvos pradinukams organizuojamuose renginiuose, olimpiadose. Parengė ne vieną mokinį, pelniusį respublikinius apdovanojimus.  Domisi inovatyviais mokymo(si) metodais, juos aktyviai taiko savo kasdieniame darbe. Mokytoja bendruomeniška, puoselėjanti humaniškas vertybes – „Esu atsakinga už tai, kad vaikai išaugtų besidžiaugiantys gyvenimu, atsakingi, aktyvūs žmonės, nes juk vaikai kurs ateitį“.

Loreta Ruzgaitė – pradinių klasių mokytoja metodininkė. Čia dirba nuo pat mokyklos įsikūrimo. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo vidurinės mokyklos rusų kalbos ir literatūros mokytojos specialybę. Vėliau baigė Šiaulių pedagoginį universitetą, kur jai buvo suteikta pradinių klasių mokytojos kvalifikacija. Pedagogė stažavosi Ispanijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje. Jos mokiniai dalyvauja įvairiose olimpiadose, konkursuose, parodose. Daug dėmesio mokytoja skiria gabių mokinių ugdymui. Kiekvienais metais organizuoja išvykas, kultūrinius renginius, derina dalykinę veiklą su menine. Mokytoja pamokose taiko naujausią mokomąją medžiagą, inovatyvius mokymo metodus, dalyvauja tarptautiniuose projektuose, savo patirtimi dalinasi su studentais.

Lina Petrauskienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, baigusi Vilniaus aukštesniąją pedagogikos mokyklą, Šiaulių universitetą (bakalauro laipsnis), Vilniaus pedagoginį universitetą (magistro laipsnis). Šiuo metu ji yra pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės koordinatorė, kartu su mokytojais planuojanti ugdymo turinį, pedagogų kvalifikacijos tobulinimąsi ir stažuotes. Mokytoja savo kvalifikaciją tobulino Latvijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Lenkijoje. Ugdymo procese pedagogė lanksčiai, kūrybingai ir veiksmingai taiko inovatyvius ugdymosi metodus, kurie mokiniams padeda patiems mokytis ir įgyti svarbiausių kompetencijų: dirbti komandoje, savarankiškai spręsti problemas, gebėti kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, pasitikėti savimi. Mokytoja domisi japonišku edukaciniu konstruktoriumi ,,LaQ“ ir praktiškai jį naudoja ugdymo procese, pritaikydama jį individualiems mokinių gebėjimams ir poreikiams ugdyti. Tai stiprina mokinių motyvaciją mokytis. Veikli mokytoja dalyvauja ankstyvosios prevencijos programose ,,Antras žingsnis“ ir ,,Obuolio draugai“, skirtose vaikų socialiniams ir emociniams gebėjimams ugdyti ir tobulinti. Mokytoja bendradarbiauja su universitetu ir kartu su vaikais dalyvauja Tarptautinio Vaikų Universiteto „Alfa“ veikloje.

Lina Ožalienė  –  pradinių klasių vyresnioji mokytoja. Baigė Šiaulių pedagoginį institutą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis). ,,Saulės“ privačioje gimnazijoje dirba nuo 1997 m. Dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose. Stažavosi Latvijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Lenkijos mokyklose. Mokytojai yra suteikta teisė įgyvendinti prevencines programas ,,Antrasis žingsnis“  ir ,,Įveikiame kartu‘‘. Programų tikslas padėti vaikams įveikti emocinius ir elgesio sunkumus.  Kasmet ruošia mokinius tarptautiniams konkursams, miesto ir šalies olimpiadoms. Mokiniai yra šių konkursų nugalėtojai ir prizininkai. Nuo 2016 metų vadovauja gamtamokslinei tiriamajai veiklai. L. Ožalienė siekia, kad vaikai įgytų pasitikėjimą savimi, teigiamai save vertintų, mokytųsi kūrybiškai reikšti savo mintis ir jausmus, augtų pasitikintys ir laimingi.

Daiva Stumbrienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja. Baigė Šiaulių pedagoginį institutą. ,,Saulės“ privačioje gimnazijoje dirba nuo 1998 m. Didelį dėmesį skiria profesiniam tobulėjimui. 2003 metais stažavosi Latvijoje, 2009 – Norvegijoje, 2013 – Turkijoje, 2014 – Prancūzijoje, 2018 – Lenkijoje, 2019 – Portugalijoje. Veikli mokytoja dalyvauja  tarptautiniuose projektuose. Mokytojos Daivos parengti mokiniai kasmet dalyvauja įvairiose  šalies olimpiadose (lietuvių kalbos ir matematikos) ir tarptautiniuose konkursuose (matematikos) ir yra šių konkursų nugalėtojai,  prizininkai ir laureatai. Aštuonerius  metus pedagogė sėkmingai vadovauja gamtamokslinei tiriamajai veiklai. Mokytoja yra  gimnazijos Pagilinto ugdymo  centro programos kūrimo bendraautorė, jai taip pat yra suteikta teisė  įgyvendinti programą ,, Įveikiame kartu“. Į klasės ugdomąją veiklą mokytoja puikiai įtraukia ir tėvelius. Pedagogei svarbus mokinių pilietiškumo, meilės tėvynei ugdymas. Todėl šią mokytoją su mokiniais bei jų tėveliais galima pamatyti valstybinių švenčių paminėjimuose, miesto renginiuose. Ji organizuoja vaikų poilsį, vasaros stovyklas. Gyvenime ir darbe yra ,,karys“, todėl vadovaujasi posakiu: ,,Niekada niekada niekada nepasiduok“.

Vaida Kuzmickaitė – etikos ir filosofijos pagrindų mokytoja. Išsilavinimas: pradinio ugdymo pedagogikos bei rusų kalbos ir literatūros specialybė (ŠPI, 1992); socialinių mokslų (edukologijos) magistro laipsnis, etikos mokytojo kvalifikacija (VPU, 2000). ,,Saulės“ privačioje gimnazijoje etikos mokytoja ir klasės auklėtoja dirba nuo 2000 m. Etikos mokomųjų ugdymo priemonių ,,Nendrė“ bendraautorė, etikos mokytojų asociacijos olimpiadų organizavimo grupės koordinatorė.

Mokytojos nuomone, pareigos ir atsakomybės yra gyvenimo druska, tačiau svarbiausia būti ŽMOGUMI – vakar, šiandien, rytoj – ir daryti gerai tai, ką pats gyvenime pasirinkai.

Nojus Andriukaitis – tikybos mokytojas. 2010 m. Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje Vilniuje baigė Reklamavimo vadybos bakalauro studijų programą. 2014 m. įstojo į Religijos pedagogikos bakalauro studijų programą Vytauto didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete Kaune.

Aktyviai dalyvaudamas įvairiose socialinėse krikščioniškose veiklose ir savanorystės projektuose įgijo tikybos mokyto darbui naudingos patirties. Tarptautinės patirties sukaupė studijuodamas Suomijos Jiuvaskūlos Taikomųjų mokslų universitete. Savo iniciatyva remia ir prisideda prie neformalios LSMU, Kauno kolegijos ir VDU studentų iš užsienio integracijos Lietuvoje. Mokytojo nuomone, dvasingumo ugdymas – raktas į empatiškenę ir laimingesnę visuomenę. Mėgstamiausia citata iš Šventojo Rašto: „Daryk viską, kas yra tavo širdyje, nes Dievas yra su Tavimi!“

Audronė Stoškienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė, pradinių klasių mokytoja. 1996 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą (dabar – VDU Švietimo akademija) ir įgijo socialinių mokslų bakalauro laipsnį. Turi pradinių klasių ir anglų kalbos mokytojo kvalifikaciją.

Ruošia ir koordinuoja tarptautinius projektus pagal „Erasmus+“ ir „eTwinning“ programas. Darbe nuosekliai ir kantriai siekia tikslo, domisi naujovėmis ugdyme, naudoja modernius ugdymo metodus ir technologijas, padedančius atskleisti kiekvieno mokinio galimybes.

Rokas Bučelis – anglų kalbos mokytojas. 2016 metais baigė Lietuvos edukologijos universiteto anglų kalbos filologijos magistro studijas. Dalyvavo daugelyje profesinio tobulėjimo seminarų, pavyzdžiui, Pearson‘o ir Oxford‘o naujausių metodų pristatymas.

Dalyvavo Erasmus mainų programose Lenkijoje, Švedijoje. Koordinavo mokinių išvykas pagal Erasmus programą į kitas šalis: Prancūziją, Latviją, Portugaliją, buvo atsakingas už anglų kalbos žinių vertinimą, mokinių atranką, vertėjavo į Lietuvą atvykstantiems užsienio mokiniams ir mokytojams.

Tiki, kad anglų kalba yra raktas į pasaulį ir kad tai, ko išmokstama pamokose, padės mokiniams tapti asmenybėmis.

Agnė Svilainytė – 2013 m. baigė anglų filologiją Vilniaus universitete, ten pat įgijo ir pedagogo kvalifikaciją. Dalyvavo jaunimo mainų programose Amerikoje ir Europoje.

2015-2019 m. dirbo privačioje mokykloje Turkijoje, kurioje ruošė pradinių klasių moksleivius tarptautiniams Cambridge anglų kalbos egzaminams. 2018-2019 m. dalyvavo Gazi University anglų kalbos mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursuose.
Mano, jog pamokų metu svarbu kelti hipotezes, mokytis argumentuoti savo nuomonę, pritaikyti teoriją praktikoje, išlaisvinti kūrybiškumą bei išlaikyti pozityvią nuotaiką.

Jelena Andriatis – matematikos mokytoja, informatikos vyresnioji mokytoja, administruoja ir yra atsakinga už gimnazijos ,,Kelto“ sistemą Nacionalinio egzaminų centro aplinkoje. 1984 m. baigė Vilniaus universitetą, matematikos fakultetą, įgijo matematikos dėstytojo kvalifikaciją. ,,Saulės” privačioje gimnazijoje dirba nuo 1997 m. Informatiką moko nuo pat pirmos dalyko atsiradimo dienos Lietuvos mokyklose, yra ir pagrindinio ugdymo 5-8 kl. matematikos mokytoja. Pedagoginio darbo stažas – daugiau nei 25 metai. Yra atidi kiekvieno ugdytinio poreikiams, šilta, geranoriška, bet mokanti mokinius būti savarankiškus, atsakingus, imtis vis sunkesnių užduočių ir įveikti sunkumus. Kiekvienais metais jos mokiniai dalyvauja ,,LOGO”, ,,Kengūros” konkursuose, matematikos ir informatikos olimpiadose.

Simonas Bradūnas – muzikos mokytojas. Nuo 2007 m. studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir įgijo choro dirigavimo bakalauro laipsnį. Vedamas noro gilinti savo žinias toliau tęsė studijas LMTA ir įgijo meno pedagogikos magistro laipsnį bei choro dirigavimo muzikos magistro laipsnį. Patirties įgijo dirbdamas  Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos jaunių, o vėliau jaunučių choro vadovu, muzikos mokytoju Vilniaus inžinerijos licėjuje. Nuo 2018 m. rudens yra „Saulės“ privačios gimnazijos  muzikos mokytojas. Mokytojo mėgsta kurti muziką, aranžuoti kūrinius, kurie skamba žurnalo vaikams „Vakaro žvaigždelė“ kompaktinėse plokštelėse. Dirba su muzikinėmis programomis „Sibelius“ ir „FL studio“. Vesdamas savo mokinius į muzikos pasaulį  mokytojas turi tikslą ugdyti kiekvieno vaiko kūrybiškumą ir muzikinės kultūros pojūtį.

Vaida Vaičiulytė – šokio mokytoja. Šokdama jau nuo vaikystės savo pomėgį Vaida pavertė mėgstamu darbu. Siekdama įgyti pedagoginių, psichologinių ir kitokių žinių studijavo Lietuvos edukologijos universitete ir įgijo šokio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei meno pedagogikos profesinę kvalifikaciją, baigė šokio edukologijos studijas ir įgijo magistro laipsnį. Dirba vaikų, paauglių ir suaugusiųjų šokio mokytoja, yra šokio studijos vadovė ir įkūrėja, nuo 2016 m. rudens yra ir ,,Saulės“ privačios gimnazijos šokio mokytoja. Mokytojos ir vadovės tikslas – šokėjams atskleisti šokio teikiamą laisvę bei dvasios jėgą. Šokio užsiėmimų metu siekiama suteikti teorinių ir praktinių žinių perprantant šiuolaikinio, klasikinio, tautinio ir kitų stilių šokį. Mokytoja pati kuria įvairių stilių šokio kompozicijas, daug dėmesio skiria vaikų ir jaunuolių kūrybiškumui, saviraiškai atskleisti, koordinacijai, ritmikai ir laikysenai ugdyti, bendravimui ir bendradarbiavimui.

Gintaras Litvinko – kūno kultūros mokytojas ir dziudo treneris. Turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir yra įgijęs sporto trenerio specialybę bei pedagogo kvalifikaciją. Privačioje „Saulės“ gimnazijoje su pertraukomis dirba nuo 2000 m.,o dziudo treneriu įvairiose organizacijose nuo 1986 m. Turi sukaupęs didžiulę darbo su vaikais nuo 4 m. iki 16 m. patirtį. Gintaras reguliariai rengia įvairias sporto varžybas,o jo treniruojami dziudo būrelio vaikai nekartą yra pelnę apdovanojimus.

Laura Soloveičikienė – psichologė. Išsilavinimas: 1993-1997  Šiaulių universitetas -Socialinių mokslų (edukologijos) bakalauras su spec. pedagogo ir logopedo kvalifikacija. 2001-2004 Vilniaus universitetas -Psichologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 2004-2006 Vilniaus universitetas – Psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. 2006-2007 Praktinės psichologijos studijų centras (VU) – Geštaltinės psichoterapijos bazinio lygio programa (Podiplominių studijų kursas). 2018-2019 Lietuvos sveikatos mokslų universitete – Įsisąmoninimu grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai (Podiplominių studijų kursas). Nuo 2019 Lietuvos Įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos narė.
Darbovietės:
1997-1999 – VU ligoninės Santariškių klinikos, fizinės medicinos ir reabilitacijos centras, konsultacinė poliklinika. 2000-2002  Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė, reabilitacijos skyrius. 2007-2010  Saulės privati gimnazija. 2005 – 2014 Privati psichologo praktika. 2017-2018 UAB Vaikystės sodas.  Nuo 2018 VŠĮ Saulės privati gimnazija (vaikų, tėvų ir mokytojų psichologinis konsultavimas vaikų elgesio, emocinių bei mokymosi sunkumų klausimais).
Gyvenimo credo:
Mes negalime sustabdyti bangų, bet galime išmokti jomis plaukti (Jon Kabat Zinn)

Jūratė Glėbienė – logopedė-metodininkė. Dirba mokykloje nuo jos įsikūrimo pradžios. Sukaupusi ilgametę  darbo patirtį, žiniomis ir praktine veikla dalinasi seminaruose ir mokymuose. Nuolatos kelia savo kompetencijas ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų: stažavosi Norvegijoje, Didžioje Britanijoje, Švedijoje.

Dirba su įvairaus amžiaus vaikais, turinčiais kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, taiko įvairias savo ir kitų logopedų sukurtas metodikas bei naujausias technines priemones. Rengia rekomendacijas, kaip ugdyti kalbą ir taisyklingai tarti garsus.

Darbas su vaikais ir galimybė jiems padėti logopedei visada buvo ir yra artimas.  Tačiau įvertinti kalbą, konsultuoti tėvus ir mokytojus – labai svarbi ir atsakinga jos darbo dalis. Logopedė yra įsitikinusi: ,,Niekas neskrenda per aukštai, jei skrenda savo sparnais.“ (Bleikas)

Violeta Serbintienė – muzikos ir teatro mokytoja metodininkė, baigusi Klaipėdos universitetą, turinti II vadybinę kategoriją ir 30 metų pedagoginį stažą. Dalyvaudama projektinėse veiklose, seminaruose pedagogė nuolat kelia kvalifikaciją, respublikinėse konferencijose skaito pranešimus, skleisdama gerąją darbo patirtį. Kadangi mokytoja dirba su  SMART interaktyviąja lenta, muzikos kūrimo programa MUSIC MAKER, pamokose dažnai naudoja IT, kuria video filmus. Mokytoja turi daug patirties dirbdama teatro srityje. Rašydama siužetus, dainų tekstus, sukūrė ne vieną miuziklą, kurie tapo respublikinių konkursų laureatais. „Išrinktoji“, „Prašau, mylėkit mano Lietuvą“, „Ačiū tau, Marčiau, arba Z kartos padėka Martynui Mažvydui“ – miuziklai, rodyti LR seime, Prezidentūroje, Trakų pilyje, koncertų salėje Compensa“, Martyno Mažvydo bibliotekoje, šv. Jonų bažnyčioje ir daugelyje Lietuvos miestų, o dalyvaujant projektuose ERASMUS+ sukurti performansai buvo statomi Madrido gatvėse. Muzikos ir teatro pamokose mokytoja siekia išlaisvinti mokinių kūrybiškumą, jų gebėjimus, atskleisti geriausias moksleivių savybes.

dr. Emilija Urnėžienė – dailės ir technologijų mokytoja, moko 1 – 8 ir gimnazijos 1G – 2G klasių mokinius. 2000 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, kur įgijo bendrojo lavinimo mokyklos buities kultūros mokytojo kvalifikaciją, 2002 m. – edukologijos magistro laipsnį. 2006 m. suteiktas socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro mokslo laipsnis, 2012 m. – socialinių mokslų docento pedagoginis vardas. Pedagoginės patirties sėmėsi tiek dirbdama aukštojoje mokykloje su būsimaisiais mokytojais, tiek dirbdama technologijų mokytoja Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinėje mokykloje, tiek vesdama mokymus suaugusiųjų grupėms. Nuolat kelia kvalifikaciją dalyvaudama įvairiuose mokymuose, tarptautinėse konferencijose bei stažuotėse Ispanijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Turkijoje ir kt.

Siekdama ugdyti visapusiškas asmenybes, mokinius skatina kurti, taip atrandant savo stipriąsias puses bei patiriant kūrybinį džiaugsmą. Be to, moko sistemiškai siekti tikslo, spręsti problemas bei ugdo teigiamą santykį su kitais ir pozityvias nuostatas nuolatinei technologijų kaitai.