Darbuotojai

/Darbuotojai
Darbuotojai 2018-10-16T11:49:55+00:00

Gimnazijos administracija

Irena Baranauskienė – gimnazijos direktorė

Irena Baranauskienė„Saulės“ privačios gimnazijos direktorė ir steigėja. Istorijos ir pradinio ugdymo pedagogė. ŠMM ekspertų komisija 1998 metais jai suteikė II vadybinę kategoriją. Direktorė yra dirbusi su visų amžiaus grupių mokiniais, todėl gerai žino ugdymo organizavimo subtilybes.

Stažuotės Danijoje, Vengrijoje pedagogų tobulinimosi institutuose, Olandijoje – Amsterdamo licėjuje, Anglijos Kingswood‘o koledže. Susipažinusi su daugumos ES šalių švietimo organizavimo patirtimi.

Kviečiama dirbti Į ŠMM formuojamas darbo grupes, tarptautinius švietimo vadybos tobulinimo projektus, skaito paskaitas Lietuvos švietimo įstaigų vadovams

Evelina Aukštuolienė – direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui, pradinių klasių mokytoja metodininkė. Baigė Klaipėdos Universitetą, įgijo edukologijos bakalauro laipsnį (ikimokyklinis ugdymas ir pradinis mokymas) bei Lietuvos Edukologijos Universitete įgijo edukologijos magistro laipsnį (švietimo vadyba ir lyderystė). Mokykloje dirba 20 metų, ,,Saulės” gimnazijoje nuo 1998 metų. Yra įgijusi pradinių klasių mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, stažavosi Latvijoje, Norvegijoje, Anglijoje. Dalyvauja tarptautiniuose projektuose, ruošia mokinius miesto ir šalies olimpiadoms, konkursams (lietuvių kalbos, matematikos), mokiniai yra laimėję prizines vietas. Dalyvauja gimnazijos metodinėje veikloje (yra pradinio ugdymo metodinės grupės koordinatorė, gimnazijos metodinė tarybos, įvairių darbo grupių narė). Skatina mokinius atsiverti visapusiškai, stengiasi padėti vaikams atskleisti kuo daugiau gabumų, talentų. Darbe yra nuosekli, labai vertina tiesą, atvirumą ir atsakomybę. Pagrindinė mintis, kuria stengiasi vadovautis gyvenime: ,,Kiekvienas teisingas žingsnis veda į tikslą.”

Neringa Urbonavičienė – direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui, matematikos vyresnioji mokytoja, turinti 19 metų pedagoginio darbo stažą. 1994 m. baigė Vilniaus pedagoginio universiteto Matematikos fakulteto studijas ir įgijo matematikos bakalauro laipsnį. Pedagoginį darbą pradėjo Vilniaus M. Biržiškos gimnazijoje, 5-8 klasėse. Nuo 2000 m. dirba „Saulės“ privačioje gimnazijoje, 5-4G klasėse: ruošia mokinius olimpiadoms ir matematikos tarptautiniam konkursui „Kengūra“, rengia įvairius projektus, kūrybinius darbus. Organizuoja gimnazijos kultūrinius renginius bei edukacines ir pažintines išvykas.

Aktyviai dalyvauja gimnazijos metodinėje veikloje atliekant auditą, organizuojant pagrindinio ugdymo egzaminus ir standartizuotus testus 8 klasėse. Inicijavo ir koordinuoja tėvų švietimo programą „Kaip tėvams efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais“, gimnazijos klasės auklėtojų veiklą, didelį dėmesį skiria geram psichologiniam gimnazijos mikroklimatui, yra mokinių tarybos vadovė. Aktyvi ir kūrybinga, todėl puikiai sutaria su mokiniais, suburia mokytojus, tėvelius, socialinius partnerius kryptingai neformaliai veiklai gimnazijoje. Credo: „Nugalėti sunkumai yra puikiai panaudotos galimybės“ (V. Čerčilis).

Pradinio ugdymo mokytojai

Lydija Biržietytė – pradinių klasių muzikos mokytoja metodininkė. Baigė Lietuvos Muzikos ir Teatro akademiją, įgijo choro dirigento, chorinių disciplinų dėstytojo kvalifikaciją. Skaitė pranešimus respublikinėse mokslinėse metodinėse konferencijose ,,Meninis moksleivių ugdymas: kompiuterinės technologijos ir jausmai”, ,,Meninis moksleivių ugdymas: nuo gabumų lavinimo link dorinimo”, ,,Dorinių nuostatų sklaida dailės, muzikos, choreografijos, technologijų ir istorijos projekte ,,Kuriu Saulę” ir kt., vedė atviras muzikos pamokas respublikos mokytojams. Buvo Vilniaus m. muzikos brandos egzamino vienos iš vertinimo grupių komisijos pirmininkė, vertinimo narė. Dalyvavo tarptautiniuose projektuose: ,,Pristatykime Europą kartu”, ,,Inkilai-paukščių namai”, ,,Skriskime per Europą kartu”. Buvo šių projektų meninės veiklos koordinatorė. Stažavosi Vokietijoje.

„Saulės“ privačioje gimnazijoje dirba nuo 1995 metų. Vadovauja gimnazijos popchorui ,,Saulės zuikučiai”. Kolektyvas dažnai dainuoja Vilniaus miesto renginiuose, dalyvavo LRT televizijos laidoje ,,Mažųjų žvaigždžių valanda” ir iškovojo teisę dainuoti finaliniame koncerte. Kolektyvas koncertavo Varšuvoje, Rygoje. Popchoras dalyvauja visuose respublikiniuose popmuzikos festivalio ,,Mes -pasaulis” finaliniuose koncertuose. Šiuos koncertus filmavo BTV, Lietuvos ryto televizija, LRT. Choras dainavo respublikinio festivalio ,,Baltumo šventė” finaliniuose koncertuose, Vilniaus miesto festivalyje ,,Tikėk manimi”, filmavosi LRT kalėdiniame koncerte ,,Šokio karalienė”. Mokytojos vadovaujamas choras yra išleidęs kompaktinį diską.

Už veiklą apdovanota LRT televizijos „Mažųjų žvaigždžių valandos“ diplomais, Vilniaus miesto savivaldybės diplomu, diplomais ir padėkos raštais už dalyvavimą respublikiniuose popmuzikos festivaliuose, padėkos raštais už dalyvavimą koncertuose Varšuvoje ir Rygoje. Apdovanota ,,Saulės” privačios vidurinės mokyklos statulėle ,,Šauniausias mokytojas”.
Mokytojos veikla aprašyta leidinyje ,,Kas yra Kas Lietuvoje. Švietimas ir studijos”. (Neolitas, 2007).
Mokytojos moto: Pakantumas kitų netobulumui yra didi vertybė. (H.Vinkleris).

Lina Petrauskienė – pradinių klasių vyr. mokytoja. Baigė Vilniaus aukštesniąją pedagogikos mokyklą, Šiaulių universitetą (bakalauro laipsnis), Vilniaus pedagoginį universitetą (magistro laipsnis). ,,Saulės“ gimnazijoje dirba nuo 1999 m. Dalyvavo tarptautiniuose projektuose ,,Pristatykime Europą kartu“, ,,Inkilai- paukščių namai“. Stažavosi Latvijoje, Vokietijoje. Aktyviai domisi naujais ugdymo metodais, kompiuterinėmis programomis, kurias taiko ugdymo procese. Rengia mokinius olimpiadoms ir konkursams. Dalyvauja ankstyvosios prevencijos programose ,,Antras žingsnis“ ir ,,Obuolio draugai“, skirtose vaikų socialiniams ir emociniams gebėjimams ugdyti ir tobulinti. Organizuoja išvykas, kultūrinius renginius. Siekia, kad mokiniai išmoktų savarankiškai mąstyti, vertinti sunkumus ir juos, sistemingai ir nuosekliai dirbant, įveikti.

Jūratė Drobnienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė. Išsilavinimas – aukštasis. Darbo stažas – 27 metai. Stažuotės –  Lenkija, Bulgarija, Norvegija. Aktyviai domisi mokinių psichologija, dalyvauja prevencinėse programose, tarptautiniuose projektuose, rašo pedagoginius straipsnius spaudai. Bendradarbiauja su Lietuvos rašytojų sąjunga. Kasmet ruošia mokinius konkursams, miesto olimpiadoms. Gyvenime yra nuosekli, pragmatiška, siekianti tikslo –  „Vertinkime tuos, su kuriais būdami galime būti tokie laisvi, kokie būname patys vieni“.

Vaida Kuzmickaitė – etikos ir filosofijos pagrindų mokytoja. Išsilavinimas: pradinio ugdymo pedagogikos bei rusų kalbos ir literatūros specialybė (ŠPI, 1992); socialinių mokslų (edukologijos) magistro laipsnis, etikos mokytojo kvalifikacija (VPU, 2000). ,,Saulės“ privačioje gimnazijoje etikos mokytoja ir klasės auklėtoja dirba nuo 2000 m. Etikos mokomųjų ugdymo priemonių ,,Nendrė“ bendraautorė, etikos mokytojų asociacijos olimpiadų organizavimo grupės koordinatorė.

Mokytojos nuomone, pareigos ir atsakomybės yra gyvenimo druska, tačiau svarbiausia būti ŽMOGUMI – vakar, šiandien, rytoj – ir daryti gerai tai, ką pats gyvenime pasirinkai.

Jelena Andriatis – matematikos mokytoja, informatikos vyresnioji mokytoja, administruoja ir yra atsakinga už gimnazijos ,,Kelto“ sistemą Nacionalinio egzaminų centro aplinkoje. 1984 m. baigė Vilniaus universitetą, matematikos fakultetą, įgijo matematikos dėstytojo kvalifikaciją. ,,Saulės” privačioje gimnazijoje dirba nuo 1997 m. Informatiką moko nuo pat pirmos dalyko atsiradimo dienos Lietuvos mokyklose, yra ir pagrindinio ugdymo 5-8 kl. matematikos mokytoja. Pedagoginio darbo stažas – daugiau nei 25 metai. Yra atidi kiekvieno ugdytinio poreikiams, šilta, geranoriška, bet mokanti mokinius būti savarankiškus, atsakingus, imtis vis sunkesnių užduočių ir įveikti sunkumus. Kiekvienais metais jos mokiniai dalyvauja ,,LOGO”, ,,Kengūros” konkursuose, matematikos ir informatikos olimpiadose.

Audronė Stoškienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė, pradinių klasių mokytoja. 1996 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijo socialinių mokslų bakalauro laipsnį ir pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją. 2008 m. įgijo anglų kalbos mokytojo kvalifikaciją. Pedagoginio darbo stažas – 12 metų.
Dalyvavo tarptautiniuose projektuose pagal „People to People International“ ir „eTwinning“ programas. 2016 m. mokytojos sukurtas ir įvykdytas eTwinning projektas „Cultural Exchange Get Together“ įvertintas nacionaliniu kokybės ženkleliu. Darbe nuosekliai ir kantriai siekia tikslo, naudoja įvairius mokymo metodus, padedančius atskleisti kiekvieno mokinio galimybes.

Dolita Luotienė – technologijų mokytoja metodininkė, 1986 m. baigė VVPI ir turi 22 metų darbo patirtį. Yra kūrybinga, darbšti, siekianti tikslo. Turi daug patirties kūrybinių darbų parodų organizavime. Dirbo Kalvarijų pagrindinėje mokykloje Dailės ir dizaino būrelio pradinėms klasėms vadove. Dirbdama 22 metus Viršuliškių vidurinėje mokykloje ruošė mokinius mokyklos, miesto parodoms ir olimpiadoms, dalyvavo tarptautinėse UNICEF ir Goethe‘s instituto, ,,Džiaukimės drauge“, Telebimbamo renginiuose. Dėsto 1-12 klasių mokiniams. Siekia atrasti vaikuose kūrybinę kibirkštėlę, nešančią juos į priekį. Ne kartą tapo šių renginių nugalėtojais ir laureatais. Ilgą laiką buvo Vilniaus miesto Technologijų metodinės tarybos nare. Kasmet veda LJGC seminarus kolegoms iš visos Lietuvos. Domisi karpinių menu ir darbai yra išleisti ,,Lietuvos ir pasaulio popieriaus karpinių menas“ knygoje 2010 m. Bendradarbiauja su LDA Tekstilės katedra ir dalyvavo projektuose ,,Tūkstantis angelų Lietuvai “, ,,Neuronas“.

Lina Ožalienė – pradinių klasių vyr.mokytoja. Baigė Šiaulių pedagoginį institutą(bakalauro kvalifikacinis laipsnis). Pedagoginis stažas – 22 metai. ,,Saulės“ privačioje gimnazijoje dirba nuo 1997 m. Dalyvavo tarptautiniame projekte ,,Pristatykime Europą kartu“. Stažavosi Latvijoje, Vokietijoje. Dalyvauja prevencinėje programoje ,,Antrasis žingsnis“. Jos esmė – mažinti vaikų agresyvų elgesį, padėti vaikams pasiekti sėkmę moksle bei gyvenime. Kasmet ruošia mokinius konkursams, miesto olimpiadoms. Siekia, kad vaikai būtų kūrybingi, savarankiški ir nuoširdūs.

Vida Sinkevičienė – anglų kalbos vyr.mokytoja. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo anglų kalbos mokytojos specialybę. „Saulės” privačioje gimnazijoje dirba nuo 1997 metų. Koordinuoja ryšius su užsienio šalimis. Dalyvavo Europos privačių mokyklų asociacijos konferencijose Prahoje, Edinburge, Romoje, Vilniuje, Vienoje, Porte, Stokholme, Helsinkyje , Stambule. Stažavosi JAV, Danijoje, Olandijoje, Didžiojoje Britanijoje, Norvegijoje , Škotijoje, Italijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Suomijoje, Švedijoje, Turkijoje. Tarptautinio projekto „Pristatykime Europą kartu” koordinatorė. Šiame projekte dalyvavo penkios šalys – Didžioji Britanija, Olandija, Vokietija, Ispanija ir Lietuva. Dalyvavo Etwinning programoje su Suomijos ir Airijos mokyklomis. Kiekvienais metais mokytoja organizavo Kembridžo universiteto anglų kalbos egzaminą.

2009 m. tapo Europos „Metų kalbų mokytojas“ konkurso laureate. 2009/2010 m.m. koordinavo tarptautinį NORDPLUS projektą „Inkilai – paukščių namai”.

2010 m. mokytoja stažavosi Amsterdamo licėjuje Olandijoje, vykdė Etwinning projektą su Anglijos Sprowston Junior mokykla. Mokytoja buvo apdovanota „Saulės‘‘ privačios gimnazijos statulėle „Šauniausia mokytoja‘‘.

2011 m. atstovavo Lietuvai ir gimnazijai Stokporte (Didžioji Britanija) vykusioje Eurosavaitėje.

Nuo 2011 m. koordinuoja ir organizuoja Vilniaus miesto 4 klasių anglų kalbos olimpiadą „INOVATYVI ANGLŲ KALBOS OLIMPIADA”.

2012 m. laimėjo Comenius projektą „SKRISKIME PER EUROPĄ”, 2012- 2014 šį projektą koordinavo. Iš viso jame dalyvavo 8 valstybių – Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Prancūzijos, Italijos, Portugalijos, Bulgarijos, Belgijos, Turkijos ir Lietuvos – mokyklos.

2014 m. mokytojai įteiktas Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos apdovanojimas už gimnazijoje vykdomą projektinę veiklą.

Loreta Ruzgaitė – pradinių klasių mokytoja metodininkė. Čia dirba nuo pat mokyklos įsikūrimo. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo vidurinės mokyklos rusų kalbos ir literatūros mokytojos specialybę. Vėliau baigė Šiaulių pedagoginį universitetą ir buvo suteikta pradinių klasių mokytojos kvalifikacija. Pedagogė stažavosi Ispanijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje. Jos mokiniai dalyvauja įvairiose olimpiadose, konkursuose, parodose, televizijos laidose. Daug dėmesio mokytoja skiria gabių mokinių ugdymui. Kiekvienais metais organizuoja išvykas, kultūrinius renginius, derina dalykinę veiklą su menine. Naujausią mokomąją medžiagą, mokymo metodus taiko pamokose, dalyvauja tarptautiniuose projektuose, savo patirtimi dalijasi su studentais.

Daiva Stumbrienė – pradinių klasių vyr. mokytoja. Baigė Šiaulių pedagoginį institutą. ,,Saulės“ privačioje gimnazijoje dirba nuo 1998 m. 2003 metais stažavosi Latvijoje, 2009 – Norvegijoje, 2013 – Turkijoje, 2014 – Prancūzijoje. Dalyvavo tarptautiniuose projektuose ,,Pristatykime Europą kartu“, ,,Inkilai – paukščių namai“, ,,Skriskime per Europą“, ,,Mokykis ir keliauk“. Mokiniai dalyvauja įvairiose šalies olimpiadose ir tarptautiniuose konkursuose. Yra šių konkursų nugalėtojai ir prizininkai. Organizuoja vaikų poilsį vasaros metu. Gyvenime ir darbe yra ,,karys“, todėl vadovaujasi posakiu: ,,Niekada niekada niekada nepasiduok“

Daiva Gailiušienė – pradinių klasių vyr.mokytoja. Baigė Panevėžio konservatoriją bei Šiaulių pedagoginį universitetą, įgijo edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Dalyvauja gimnazijos įvairiuose projektuose, lanko mokytojams skirtus kursus, seminarus, paskaitas. Dalyvavo tarptautiniame projekte “Skriskime per Europą kartu“. Stažavosi Ispanijoje. Domisi naujausia pedagogine bei psichologine literatūra. Organizuoja išvykas, kultūrinius renginius, integruoja dalykinę veiklą su menine.

Migla Paliulienė – baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Pedagoginis stažas – 27 metai. „Saulės“ privačioje gimnazijoje dirba nuo pirmos mokyklos įkūrimo dienos. Yra laimėjusi „Šauniausio mokytojo“ rinkimuose. Dalyvauja įvairiuose projektuose, mėgsta organizuoti renginius, važiuoja su mokiniais į vasaros stovyklas. Stažavosi Anglijos, Ispanijos mokyklose.

Mokytoja pamokose naudoja naujausius ir efektyviausius ugdymo metodus, todėl vaikai džiaugiasi pamokomis ir pasiekia aukštų rezultatų. Jos paruošti mokiniai dalyvauja konkursuose ir olimpiadose. Siekia, kad pradinį ugdymą gaubtų nuoširdumo, gerumo aura.

Gintaras Litvinko – kūno kultūros mokytojas ir dziudo treneris. Turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir yra įgijęs sporto trenerio specialybę bei pedagogo kvalifikaciją. Privačioje „Saulės“ gimnazijoje su pertraukomis dirba nuo 2000 m.,o dziudo treneriu įvairiose organizacijose nuo 1986 m. Turi sukaupęs didžiulę darbo su vaikais nuo 4 m. iki 16 m. patirtį. Gintaras reguliariai rengia įvairias sporto varžybas,o jo treniruojami dziudo būrelio vaikai nekartą yra pelnę apdovanojimus.

Žydrūnė Budrė – priešmokyklinės klasės mokytoja. 2009 m. baigė Klaipėdos universitetą ir įgijo edukologijos bakalauro laipsnį bei mokytojo profesinę kvalifikaciją. 2011 m. Šiaulių universitete įgijo švietimo vadybos magistro laipsnį. Mokytoja domisi vaiko ir žmogaus psichologija, gilina žinias pedagoginės psichologijos srityje, domisi mokymo ir auklėjimo psichologiniais dėsningumais. Ruošia moksleivius konkursams, olimpiadoms ir dalyvauja įvairioje projektinėje veikloje. Mokinio ir mokytojo santykius grindžia tarpusavio supratimu ir siekia mokymosi procesą padaryti džiugia, natūralia, kasdienių atradimų kupina patirtimi, tampančia mokymosi visą gyvenimą pagrindu.

Vaida Vaičiulytė – šokio mokytoja. Šokdama jau nuo vaikystės savo pomėgį Vaida pavertė mėgstamu darbu. Siekdama įgyti pedagoginių, psichologinių ir kitokių žinių studijavo Lietuvos edukologijos universitete ir įgijo šokio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei meno pedagogikos profesinę kvalifikaciją, baigė šokio edukologijos studijas ir įgijo magistro laipsnį. Dirba vaikų, paauglių ir suaugusiųjų šokio mokytoja, yra šokio studijos vadovė ir įkūrėja, nuo 2016 m. rudens yra ir ,,Saulės“ privačios gimnazijos šokio mokytoja. Mokytojos ir vadovės tikslas – šokėjams atskleisti šokio teikiamą laisvę bei dvasios jėgą. Šokio užsiėmimų metu siekiama suteikti teorinių ir praktinių žinių perprantant šiuolaikinio, klasikinio, tautinio ir kitų stilių šokį. Mokytoja pati kuria įvairių stilių šokio kompozicijas, daug dėmesio skiria vaikų ir jaunuolių kūrybiškumui, saviraiškai atskleisti, koordinacijai, ritmikai ir laikysenai ugdyti, bendravimui ir bendradarbiavimui.

Deimantė Januškauskaitė – Priešmokyklinės grupės mokytoja. 2012 m. baigė Lietuvos edukologijos universitetą.  Įgyta priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir geografijos mokytojos kvalifikacija.  Nuo 2013 m. dirba ,,Saulės“ privačioje gimnazijoje. Ugdymo procese taiko naujausius ir kuo įvairesnius mokymo metodus. Dalyvauja mokymuose ir naujoves pritaiko savo darbe. Mokykloje stengiasi sukurti  draugišką ir jaukesnę aplinką vaikams. Organizuoja edukacines išvykas, domisi menine veikla ir ją integruoja į ugdymo procesą.