Darbuotojai

/Darbuotojai
Darbuotojai 2019-02-10T11:37:51+00:00

Gimnazijos administracija

Irena Baranauskienė – gimnazijos direktorė

Irena Baranauskienė„Saulės“ privačios gimnazijos direktorė ir steigėja. Istorijos ir pradinio ugdymo pedagogė. ŠMM ekspertų komisija 1998 metais jai suteikė II vadybinę kategoriją. Direktorė yra dirbusi su visų amžiaus grupių mokiniais, todėl gerai žino ugdymo organizavimo subtilybes.

Stažuotės Danijoje, Vengrijoje pedagogų tobulinimosi institutuose, Olandijoje – Amsterdamo licėjuje, Anglijos Kingswood‘o koledže. Susipažinusi su daugumos ES šalių švietimo organizavimo patirtimi.

Kviečiama dirbti Į ŠMM formuojamas darbo grupes, tarptautinius švietimo vadybos tobulinimo projektus, skaito paskaitas Lietuvos švietimo įstaigų vadovams

Evelina Aukštuolienė – direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui, įgijusi pradinių klasių mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. Baigė Klaipėdos universitetą, įgijo edukologijos bakalauro laipsnį (ikimokyklinis ugdymas ir pradinis mokymas) bei Lietuvos Edukologijos universitete įgijo edukologijos magistro laipsnį    pagal  Švietimo vadybos ir lyderystės programą.   ,,Saulės” gimnazijoje dirba nuo 1998 metų. Tobulindama pedagoginę kvalifikaciją stažavosi Latvijos, Norvegijos, Didžiosios Britanijos, Portugalijos, Vokietijos, Lenkijos, Ispanijos mokyklose.  Dalyvauja tarptautiniuose projektuose, ruošia mokinius miesto ir šalies olimpiadoms,  įvairiems konkursams (lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo), mokiniai šiuose konkursuose yra laimėję prizinių vietų.
Skatina mokinius būti atvirus, stengiasi padėti vaikams atskleisti kuo daugiau gabumų, talentų. Darbe yra nuosekli, labai vertina tiesą, atvirumą ir atsakomybę. Pagrindinė mintis, kuria stengiasi vadovautis: ,,Kiekvienas teisingas žingsnis veda į tikslą”.

Neringa Urbonavičienė – direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui, matematikos vyresnioji mokytoja, turinti 19 metų pedagoginio darbo stažą. 1994 m. baigė Vilniaus pedagoginio universiteto Matematikos fakulteto studijas ir įgijo matematikos bakalauro laipsnį. Pedagoginį darbą pradėjo Vilniaus M. Biržiškos gimnazijoje, 5-8 klasėse. Nuo 2000 m. dirba „Saulės“ privačioje gimnazijoje, 5-4G klasėse: ruošia mokinius olimpiadoms ir matematikos tarptautiniam konkursui „Kengūra“, rengia įvairius projektus, kūrybinius darbus. Organizuoja gimnazijos kultūrinius renginius bei edukacines ir pažintines išvykas.

Aktyviai dalyvauja gimnazijos metodinėje veikloje atliekant auditą, organizuojant pagrindinio ugdymo egzaminus ir standartizuotus testus 8 klasėse. Inicijavo ir koordinuoja tėvų švietimo programą „Kaip tėvams efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais“, gimnazijos klasės auklėtojų veiklą, didelį dėmesį skiria geram psichologiniam gimnazijos mikroklimatui, yra mokinių tarybos vadovė. Aktyvi ir kūrybinga, todėl puikiai sutaria su mokiniais, suburia mokytojus, tėvelius, socialinius partnerius kryptingai neformaliai veiklai gimnazijoje. Credo: „Nugalėti sunkumai yra puikiai panaudotos galimybės“ (V. Čerčilis).

Pradinio ugdymo mokytojai

Deimantė Januškauskaitė – priešmokyklinės grupės mokytoja. 2012 m. baigė Lietuvos edukologijos universitetą.  Įgijo priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir geografijos mokytojos kvalifikaciją.  Nuo 2013 m. dirba ,,Saulės“ privačioje gimnazijoje. Ugdymo procese taiko naujausius ir kuo įvairesnius mokymo metodus. Dalyvauja mokymuose, projektuose, naujoves pritaiko savo darbe. Mokykloje stengiasi sukurti  draugišką ir jaukią aplinką vaikams. Organizuoja edukacines išvykas, domisi menine veikla ir ją integruoja į ugdymo procesą.

Žydrūnė Budrė – priešmokyklinės klasės mokytoja. 2009 m. baigė Klaipėdos universitetą ir įgijo edukologijos bakalauro laipsnį bei mokytojo profesinę kvalifikaciją. 2011 m. Šiaulių universitete įgijo švietimo vadybos magistro laipsnį. Mokytoja domisi vaiko ir žmogaus psichologija, gilina žinias pedagoginės psichologijos srityje, domisi mokymo ir auklėjimo psichologiniais dėsningumais. Ruošia moksleivius konkursams, olimpiadoms ir dalyvauja įvairioje projektinėje veikloje. Mokinio ir mokytojo santykius grindžia tarpusavio supratimu ir siekia mokymosi procesą padaryti džiugia, natūralia, kasdienių atradimų kupina patirtimi, tampančia mokymosi visą gyvenimą pagrindu.

Migla Paliulienė – baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Pedagoginis stažas – daugiau kaip 25-eri metai. „Saulės“ privačioje gimnazijoje dirba nuo pirmos mokyklos įkūrimo dienos. Yra laimėjusi „Šauniausiojo mokytojo“ rinkimus. Dalyvauja įvairiuose projektuose, mėgsta organizuoti renginius, su mokiniais važiuoja į vasaros stovyklas. Stažavosi Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Portugalijos, Italijos, Lenkijos mokyklose.
Mokytoja pamokose naudoja inovatyviausius ir efektyviausius ugdymo metodus, todėl vaikai džiaugiasi pamokomis ir pasiekia aukštų rezultatų. Jos paruošti mokiniai dalyvauja ir yra laimėję konkursuose ir olimpiadose. Mokiniai labai mėgsta mokytojos vedamą gamtininkų būrelį.
Siekia, kad pradinį ugdymą gaubtų nuoširdumo, gerumo aura.

Daiva Gailiušienė – pradinių klasių vyr.mokytoja. Baigė Panevėžio konservatoriją bei Šiaulių pedagoginį universitetą, įgijo edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Dalyvauja gimnazijos įvairiuose projektuose, lanko mokytojams skirtus kursus, seminarus, paskaitas. Dalyvavo tarptautiniame projekte “Skriskime per Europą kartu“. Stažavosi Ispanijoje. Domisi naujausia pedagogine bei psichologine literatūra. Organizuoja išvykas, kultūrinius renginius, integruoja dalykinę veiklą su menine.

Jūratė Drobnienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė. Išsilavinimas – aukštasis. Darbo stažas – 27 metai. Stažuotės –  Lenkija, Bulgarija, Norvegija. Aktyviai domisi mokinių psichologija, dalyvauja prevencinėse programose, tarptautiniuose projektuose, rašo pedagoginius straipsnius spaudai. Bendradarbiauja su Lietuvos rašytojų sąjunga. Kasmet ruošia mokinius konkursams, miesto olimpiadoms. Gyvenime yra nuosekli, pragmatiška, siekianti tikslo –  „Vertinkime tuos, su kuriais būdami galime būti tokie laisvi, kokie būname patys vieni“.

Loreta Ruzgaitė – pradinių klasių mokytoja metodininkė. Čia dirba nuo pat mokyklos įsikūrimo. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo vidurinės mokyklos rusų kalbos ir literatūros mokytojos specialybę. Vėliau baigė Šiaulių pedagoginį universitetą, kur jai buvo suteikta pradinių klasių mokytojos kvalifikacija. Pedagogė stažavosi Ispanijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje. Jos mokiniai dalyvauja įvairiose olimpiadose, konkursuose, parodose. Daug dėmesio mokytoja skiria gabių mokinių ugdymui. Kiekvienais metais organizuoja išvykas, kultūrinius renginius, derina dalykinę veiklą su menine. Mokytoja pamokose taiko naujausią mokomąją medžiagą, inovatyvius mokymo metodus, dalyvauja tarptautiniuose projektuose, savo patirtimi dalinasi su studentais.

Lina Petrauskienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja. Baigė Vilniaus aukštesniąją pedagogikos mokyklą, Šiaulių universitetą (bakalauro laipsnis), Vilniaus pedagoginį universitetą (magistro laipsnis). ,,Saulės“ gimnazijoje dirba nuo 1999 m. Dalyvavo tarptautiniuose projektuose: ,,Pristatykime Europą kartu“, ,,Inkilai- paukščių namai“, ,,Skriskime per Europą“. Stažavosi Latvijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Lenkijoje. Aktyviai domisi naujais ugdymo metodais, kompiuterinėmis programomis, kurias taiko ugdymo procese. Rengia mokinius olimpiadoms ir konkursams. Dalyvauja ankstyvosios prevencijos programose ,,Antras žingsnis“ ir ,,Obuolio draugai“, skirtose vaikų socialiniams ir emociniams gebėjimams ugdyti ir tobulinti. Organizuoja išvykas, kultūrinius renginius. Siekia, kad mokiniai, sistemingai ir nuosekliai dirbdami, išmoktų savarankiškai mąstyti, vertinti ir įveikti sunkumus.

Lina Ožalienė  –  pradinių klasių vyresnioji mokytoja. Baigė Šiaulių pedagoginį institutą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis). ,,Saulės“ privačioje gimnazijoje dirba nuo 1997 m. Dalyvavo tarptautiniuose projektuose ,,Pristatykime Europą kartu“, ,,Inkilai – paukščių namai“, ,,Mus vienija istorija“. Stažavosi Latvijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Lenkijoje. Dalyvauja prevencinėse programose ,,Antrasis žingsnis“  ir ,,Įveikiame kartu“, kurių tikslas padėti vaikams įveikti emocinius ir elgesio sunkumus. Kasmet ruošia mokinius tarptautiniams konkursams, miesto ir šalies olimpiadoms. Mokiniai yra šių konkursų nugalėtojai ir prizininkai. Mokytoja siekia, kad vaikai būtų kūrybingi, savarankiški ir nuoširdūs.ūs.

Daiva Stumbrienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja. Baigė Šiaulių pedagoginį institutą. ,,Saulės“ privačioje gimnazijoje dirba nuo 1998 m. 2003 metais stažavosi Latvijoje, 2009 – Norvegijoje, 2013 – Turkijoje, 2014 – Prancūzijoje, 2018 – Lenkijoje, 2019 – Portugalijoje. Dalyvavo tarptautiniuose projektuose: ,,Pristatykime Europą kartu“, ,,Inkilai – paukščių namai“, ,,Skriskime per Europą“, ,,Mokykis ir keliauk“, ,,Mus vienija istorija“. Mokiniai dalyvauja įvairiose šalies olimpiadose ir tarptautiniuose konkursuose, yra šių konkursų nugalėtojai ir prizininkai. Organizuoja vaikų poilsį vasaros metu. Gyvenime ir darbe yra ,,karys“, todėl vadovaujasi posakiu: ,,Niekada niekada niekada nepasiduok“.

Vaida Kuzmickaitė – etikos ir filosofijos pagrindų mokytoja. Išsilavinimas: pradinio ugdymo pedagogikos bei rusų kalbos ir literatūros specialybė (ŠPI, 1992); socialinių mokslų (edukologijos) magistro laipsnis, etikos mokytojo kvalifikacija (VPU, 2000). ,,Saulės“ privačioje gimnazijoje etikos mokytoja ir klasės auklėtoja dirba nuo 2000 m. Etikos mokomųjų ugdymo priemonių ,,Nendrė“ bendraautorė, etikos mokytojų asociacijos olimpiadų organizavimo grupės koordinatorė.

Mokytojos nuomone, pareigos ir atsakomybės yra gyvenimo druska, tačiau svarbiausia būti ŽMOGUMI – vakar, šiandien, rytoj – ir daryti gerai tai, ką pats gyvenime pasirinkai.

Nojus Andriukaitis – tikybos mokytojas. 2010 m. Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje Vilniuje baigė Reklamavimo vadybos bakalauro studijų programą. 2014 m. įstojo į Religijos pedagogikos bakalauro studijų programą Vytauto didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete Kaune.

Aktyviai dalyvaudamas įvairiose socialinėse krikščioniškose veiklose ir savanorystės projektuose įgijo tikybos mokyto darbui naudingos patirties. Tarptautinės patirties sukaupė studijuodamas Suomijos Jiuvaskūlos Taikomųjų mokslų universitete. Savo iniciatyva remia ir prisideda prie neformalios LSMU, Kauno kolegijos ir VDU studentų iš užsienio integracijos Lietuvoje. Mokytojo nuomone, dvasingumo ugdymas – raktas į empatiškenę ir laimingesnę visuomenę. Mėgstamiausia citata iš Šventojo Rašto: „Daryk viską, kas yra tavo širdyje, nes Dievas yra su Tavimi!“

Audronė Stoškienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė, pradinių klasių mokytoja. 1996 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijo socialinių mokslų bakalauro laipsnį ir pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją. 2008 m. įgijo anglų kalbos mokytojo kvalifikaciją. Pedagoginio darbo stažas – 12 metų.
Dalyvavo tarptautiniuose projektuose pagal „People to People International“ ir „eTwinning“ programas. 2016 m. mokytojos sukurtas ir įvykdytas eTwinning projektas „Cultural Exchange Get Together“ įvertintas nacionaliniu kokybės ženkleliu. Darbe nuosekliai ir kantriai siekia tikslo, naudoja įvairius mokymo metodus, padedančius atskleisti kiekvieno mokinio galimybes.

Vida Sinkevičienė – anglų kalbos vyr.mokytoja. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo anglų kalbos mokytojos specialybę. „Saulės” privačioje gimnazijoje dirba nuo 1997 metų. Koordinuoja ryšius su užsienio šalimis. Dalyvavo Europos privačių mokyklų asociacijos konferencijose Prahoje, Edinburge, Romoje, Vilniuje, Vienoje, Porte, Stokholme, Helsinkyje , Stambule. Stažavosi JAV, Danijoje, Olandijoje, Didžiojoje Britanijoje, Norvegijoje , Škotijoje, Italijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Suomijoje, Švedijoje, Turkijoje. Tarptautinio projekto „Pristatykime Europą kartu” koordinatorė. Šiame projekte dalyvavo penkios šalys – Didžioji Britanija, Olandija, Vokietija, Ispanija ir Lietuva. Dalyvavo Etwinning programoje su Suomijos ir Airijos mokyklomis. Kiekvienais metais mokytoja organizavo Kembridžo universiteto anglų kalbos egzaminą.

2009 m. tapo Europos „Metų kalbų mokytojas“ konkurso laureate. 2009/2010 m.m. koordinavo tarptautinį NORDPLUS projektą „Inkilai – paukščių namai”.

2010 m. mokytoja stažavosi Amsterdamo licėjuje Olandijoje, vykdė Etwinning projektą su Anglijos Sprowston Junior mokykla. Mokytoja buvo apdovanota „Saulės‘‘ privačios gimnazijos statulėle „Šauniausia mokytoja‘‘.

2011 m. atstovavo Lietuvai ir gimnazijai Stokporte (Didžioji Britanija) vykusioje Eurosavaitėje.

Nuo 2011 m. koordinuoja ir organizuoja Vilniaus miesto 4 klasių anglų kalbos olimpiadą „INOVATYVI ANGLŲ KALBOS OLIMPIADA”.

2012 m. laimėjo Comenius projektą „SKRISKIME PER EUROPĄ”, 2012- 2014 šį projektą koordinavo. Iš viso jame dalyvavo 8 valstybių – Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Prancūzijos, Italijos, Portugalijos, Bulgarijos, Belgijos, Turkijos ir Lietuvos – mokyklos.

2014 m. mokytojai įteiktas Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos apdovanojimas už gimnazijoje vykdomą projektinę veiklą.

Jelena Andriatis – matematikos mokytoja, informatikos vyresnioji mokytoja, administruoja ir yra atsakinga už gimnazijos ,,Kelto“ sistemą Nacionalinio egzaminų centro aplinkoje. 1984 m. baigė Vilniaus universitetą, matematikos fakultetą, įgijo matematikos dėstytojo kvalifikaciją. ,,Saulės” privačioje gimnazijoje dirba nuo 1997 m. Informatiką moko nuo pat pirmos dalyko atsiradimo dienos Lietuvos mokyklose, yra ir pagrindinio ugdymo 5-8 kl. matematikos mokytoja. Pedagoginio darbo stažas – daugiau nei 25 metai. Yra atidi kiekvieno ugdytinio poreikiams, šilta, geranoriška, bet mokanti mokinius būti savarankiškus, atsakingus, imtis vis sunkesnių užduočių ir įveikti sunkumus. Kiekvienais metais jos mokiniai dalyvauja ,,LOGO”, ,,Kengūros” konkursuose, matematikos ir informatikos olimpiadose.

Dolita Luotienė – technologijų mokytoja metodininkė, 1986 m. baigė VVPI ir turi 22 metų darbo patirtį. Yra kūrybinga, darbšti, siekianti tikslo. Turi daug patirties kūrybinių darbų parodų organizavime. Dirbo Kalvarijų pagrindinėje mokykloje Dailės ir dizaino būrelio pradinėms klasėms vadove. Dirbdama 22 metus Viršuliškių vidurinėje mokykloje ruošė mokinius mokyklos, miesto parodoms ir olimpiadoms, dalyvavo tarptautinėse UNICEF ir Goethe‘s instituto, ,,Džiaukimės drauge“, Telebimbamo renginiuose. Dėsto 1-12 klasių mokiniams. Siekia atrasti vaikuose kūrybinę kibirkštėlę, nešančią juos į priekį. Ne kartą tapo šių renginių nugalėtojais ir laureatais. Ilgą laiką buvo Vilniaus miesto Technologijų metodinės tarybos nare. Kasmet veda LJGC seminarus kolegoms iš visos Lietuvos. Domisi karpinių menu ir darbai yra išleisti ,,Lietuvos ir pasaulio popieriaus karpinių menas“ knygoje 2010 m. Bendradarbiauja su LDA Tekstilės katedra ir dalyvavo projektuose ,,Tūkstantis angelų Lietuvai “, ,,Neuronas“.

Simonas Bradūnas – muzikos mokytojas. Nuo 2007 m. studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir įgijo choro dirigavimo bakalauro laipsnį. Vedamas noro gilinti savo žinias toliau tęsė studijas LMTA ir įgijo meno pedagogikos magistro laipsnį bei choro dirigavimo muzikos magistro laipsnį. Patirties įgijo dirbdamas  Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos jaunių, o vėliau jaunučių choro vadovu, muzikos mokytoju Vilniaus inžinerijos licėjuje. Nuo 2018 m. rudens yra „Saulės“ privačios gimnazijos  muzikos mokytojas. Mokytojo mėgsta kurti muziką, aranžuoti kūrinius, kurie skamba žurnalo vaikams „Vakaro žvaigždelė“ kompaktinėse plokštelėse. Dirba su muzikinėmis programomis „Sibelius“ ir „FL studio“. Vesdamas savo mokinius į muzikos pasaulį  mokytojas turi tikslą ugdyti kiekvieno vaiko kūrybiškumą ir muzikinės kultūros pojūtį.

Vaida Vaičiulytė – šokio mokytoja. Šokdama jau nuo vaikystės savo pomėgį Vaida pavertė mėgstamu darbu. Siekdama įgyti pedagoginių, psichologinių ir kitokių žinių studijavo Lietuvos edukologijos universitete ir įgijo šokio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei meno pedagogikos profesinę kvalifikaciją, baigė šokio edukologijos studijas ir įgijo magistro laipsnį. Dirba vaikų, paauglių ir suaugusiųjų šokio mokytoja, yra šokio studijos vadovė ir įkūrėja, nuo 2016 m. rudens yra ir ,,Saulės“ privačios gimnazijos šokio mokytoja. Mokytojos ir vadovės tikslas – šokėjams atskleisti šokio teikiamą laisvę bei dvasios jėgą. Šokio užsiėmimų metu siekiama suteikti teorinių ir praktinių žinių perprantant šiuolaikinio, klasikinio, tautinio ir kitų stilių šokį. Mokytoja pati kuria įvairių stilių šokio kompozicijas, daug dėmesio skiria vaikų ir jaunuolių kūrybiškumui, saviraiškai atskleisti, koordinacijai, ritmikai ir laikysenai ugdyti, bendravimui ir bendradarbiavimui.

Judita Misevičienė – vyresnioji teatro mokytoja, režisierė.

2002 m. pagal Socrates/ Erazmus programą buvo išvykusi dalinių bendraautorinio teatro studijų į Didžiąją Britaniją, Dartingtono alternatyvių menų koledžą. 2005 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, įgijo teatro magistro  laipsnį ir režisieriaus profesinę kvalifikaciją. Yra sukūrusi spektaklių: Vilniaus teatre „LĖLĖ” pagal Yukio Mishima‘os pjesę „Panelė Chan”, Alytaus miesto teatre „Augustas” pagal Hermann‘o Hesse‘s to paties pavadinimo kūrinį, Nacionaliniame dramos teatre sukūrė Kordelijos vaidmenį W. Shakespeare‘o pjesėje „Karalius Lyras” (rež. Valentinas Masalskis).

Teatro mokytoja pradėjo dirbti nuo 2007 m. Vilniaus m. Simono Daukanto gimnazijoje, nuo 2012 m. dirbo Vilniaus raj. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijoje, kurioje kartu su mokiniais sukūrė bendraautorinį spektaklį „Dešimt dalykų, kurie mus jaudina“ bei meninės dokumentikos filmų ciklą „Aš ir tu – va“. Vilniaus raj. dailaus skaitymo konkurse yra nuolat kviečiama dalyvauti vertinimo komisijoje. 2014 m.dėstė Vytauto Didžiojo universiteto II ir III kurso vaidybos studentams darbą su tekstu bei teatro režisūrą. 2016 m. įgijo priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo kompetenciją bei sukūrė etiudų ir dialogų kūrimo metodą JAUSMŲ PALETĖ, kuris respublikiniame mokymo priemonių ir jų aprašų konkurse ,,Metodų mugė. ŽAIDIMŲ VAIVORYKŠTĖ“ buvo įvertintas I vieta. Šį metodą yra pristačiusi tarptautinėje konferencijoje. „Saulės“ gimnazijoje teatro mokytoja dirba nuo 2018 m. Rašo pjeses ir inscenizacijas pagal pasirinktus tautosakos ir grožinės literatūros kūrinius, adaptuodama jas mokykliniam teatrui, kuria ir komponuoja tekstus ir scenarijus poetinėms kompozicijoms bei teatro spektakliams.

Gintaras Litvinko – kūno kultūros mokytojas ir dziudo treneris. Turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir yra įgijęs sporto trenerio specialybę bei pedagogo kvalifikaciją. Privačioje „Saulės“ gimnazijoje su pertraukomis dirba nuo 2000 m.,o dziudo treneriu įvairiose organizacijose nuo 1986 m. Turi sukaupęs didžiulę darbo su vaikais nuo 4 m. iki 16 m. patirtį. Gintaras reguliariai rengia įvairias sporto varžybas,o jo treniruojami dziudo būrelio vaikai nekartą yra pelnę apdovanojimus.

Laura Soloveičikienė – psichologė. Išsilavinimas: 1993-1997  Šiaulių universitetas -Socialinių mokslų (edukologijos) bakalauras su spec. pedagogo ir logopedo kvalifikacija. 2001-2004 Vilniaus universitetas -Psichologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 2004-2006 Vilniaus universitetas – Psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. 2006-2007 Praktinės psichologijos studijų centras (VU) – Geštaltinės psichoterapijos bazinio lygio programa (Podiplominių studijų kursas). 2018-2019 Lietuvos sveikatos mokslų universitete – Įsisąmoninimu grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai (Podiplominių studijų kursas). Nuo 2019 Lietuvos Įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos narė.
Darbovietės:
1997-1999 – VU ligoninės Santariškių klinikos, fizinės medicinos ir reabilitacijos centras, konsultacinė poliklinika. 2000-2002  Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė, reabilitacijos skyrius. 2007-2010  Saulės privati gimnazija. 2005 – 2014 Privati psichologo praktika. 2017-2018 UAB Vaikystės sodas.  Nuo 2018 VŠĮ Saulės privati gimnazija (vaikų, tėvų ir mokytojų psichologinis konsultavimas vaikų elgesio, emocinių bei mokymosi sunkumų klausimais).
Gyvenimo credo:
Mes negalime sustabdyti bangų, bet galime išmokti jomis plaukti (Jon Kabat Zinn)